Ví dụ tag <dl> - <dd> - <dt>

<dl> - <dt> - <dd>

Tag <dl> xác định danh sách (có đề mục và mô tả đề mục).

<dl>
<dt>Trái nho:</dt>
<dd>Thường màu đỏ hoặc xanh, có vị chua, ngọt.</dd>
<dt>Trái chuối:</dt>
<dd>Thường màu vàng, có vị ngọt.</dd>
</dl>

Trái nho:
Thường màu đỏ hoặc xanh, có vị chua, ngọt.
Trái chuối:
Thường màu vàng, có vị ngọt.

<dl>
<dt>Ngày 01/04/2011</dt>
<dd>Ngày quốc tế nối dối.</dd>
<dt>Ngày 01/05/2011</dt>
<dd>Ngày quốc tế lao động.</dd>
<dt>Ngày 01/06/2011</dt>
<dd>Ngày quốc tế thiếu nhi.</dd>
</dl>

Ngày 01/04/2011
Ngày quốc tế nối dối.
Ngày 01/05/2011
Ngày quốc tế lao động.
Ngày 01/06/2011
Ngày quốc tế thiếu nhi.