Ví dụ tag audio

Tag <audio> định nghĩa âm thanh, như nhạc hay trường audio khác.

HTML viết như sau:

<audio src="">Dòng thông báo</audio>

Một trang đơn giản sử dụng tag <audio>

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head></head>

<body>
<audio src="audio/Doan-Xuan-Ca.ogg" controls="controls">Trình duyệt của bạn không hỗ trợ thành phần audio.<audio>
</body>
</html>

Do các trình duyệt hỗ trợ kiểu MIME khác nhau, do đó định dạng ".ogg" sẽ không hiển thị trong một số trình duyệt (như Internet Explorer), để chạy được cùng lúc cho các trình duyệt chúng ta sẽ chọn nhiều cách hiển thị các kiểu MIME khác nhau bằng cách thông qua thuộc tính <source>

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head></head>

<body>
<audio controls="controls">
<source src="audio/Doan-Xuan-Ca.ogg" type="audio/ogg" />
<source src="audio/Doan-Xuan-Ca.mp3" type="audio/mp3" />
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ thành phần audio.
<audio>
</body>
</html>