Ví dụ về các tag ruby - rt - rp

Tag <ruby> định nghĩa một chú thích ruby (đối với kiểu chữ Đông Á).
● <rt>: định nghĩa một lời giải thích hoặc cách phát âm của các kiểu chữ Đông Á.
● <rp> hiển thị những nội dung bên trong khi trình duyệt không hỗ trợ tag <ruby>.

HTML viết như sau:

<ruby>
text chú thích ruby<rp>(</rp><rt>text phát âm hoặc giải thích</rt><rp>)</rp>
</ruby>

Một trang đơn giản sử dụng tag <command>

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head></head>

<body>
<ruby>
字 <rp>(</rp><rt>じ</rt><rp>)</rp>
</ruby>
</body>
</html>

()