Ví dụ tag canvas

Cách sử dụng tag <canvas>:

<script> được chèn bên trong thẻ <head> và được viết như bên dưới:

<script language="javascript">
window.onload = function(){
  var canvas = document.getElementById("canvasId");
  var context = canvas.getContext("2d");
	
  ... Nội dung ...
};
</script>

HTML viết như sau:

<canvas id="canvasId" width="600" height="200">Trình duyệt của bạn không hỗ trợ tag 
canvas</canvas>

Một trang đơn giản sử dụng tag <canvas>

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<script>
window.onload = function(){
  var canvas = document.getElementById("myCanvas");
  var context = canvas.getContext("2d");
 
  var x = 130; //Tọa độ x - tính từ trái qua phải
  var y = 120; //Tọa độ y - tính từ trên xuống dưới
  context.font = "50px Arial, Helvetica, sans-serif"; //font chữ
  context.fillStyle = "#990000"; //Màu chữ
  context.fillText("Học Web Chuẩn", x, y);
};
</script>
</head>

<body>
<canvas id="myCanvas" width="578" height="200"></canvas>
</body>
</html>