Ví dụ về các tag mark

Tag <mark> xác định văn bản được đánh dấu, sử dụng khi muốn làm nổi bật văn bản của mình.

HTML viết như sau:

<mark></mark>

Một trang đơn giản sử dụng tag <mark>

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head></head>

<body>
<p>Học <mark>HTML</mark> thật là dễ.</p>
</body>
</html>

Học HTML thật là dễ.