Ví dụ về các tag meter

Tag <meter> định nghĩa một phép đo.
Tag <meter> cho giá trị tối thiểu hoặc tối đa.

HTML viết như sau:

<meter></meter>

Một trang đơn giản sử dụng tag <meter>

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head></head>

<body>
<meter value="0.5">50%</meter>
</body>
</html>

50%

15 của 100