Ví dụ tag keygen

Tag <keygen /> xác định một cặp trường khóa chính sử dụng cho <form>.

HTML viết như sau:

<form action="#" method="">
<keygen name="keygenName" />
<input type="submit" />
</form>

Một trang đơn giản sử dụng tag <keygen />

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head></head>

<body>
<form action="#" method="get">
<input type="text" name="searchKey" />
<keygen name="keygenName" />
<input type="submit" />
</form>
</body>
</html>