Ví dụ về các tag source

Tag <source> /> xác định nguồn cho thành phần media, như tag <video>, <audio>.

Sử dụng source với video:

<video>
<source> />
<video>

Một trang đơn giản sử dụng tag <source /> với video:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head></head>

<body>
<video controls="controls" poster="index.files/coutdown.jpg" width="400" height="240">
<source src="movie/coutdown.mp4" type="video/mp4">
<source src="movie/coutdown.ogv" type="video/ogg">
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ thẻ video
</video>
</body>
</html>

Sử dụng source với audio:

<audio>
<source> />
<audio>

Một trang đơn giản sử dụng tag <source /> với audio:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head></head>

<body>
<audio controls="controls">
<source src="audio/Doan-Xuan-Ca.ogg" type="audio/ogg" />
<source src="audio/Doan-Xuan-Ca.mp3" type="audio/mp3" />
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ thành phần audio.
<audio>
</body>
</html>