Định nghĩa và sử dụng

 • Tag <video> xác định một video, chẳng hạn như một đoạn phim hoặc một trường video.
 • Đoạn text nằm bên trong <video> và </video> sẽ hiển thị khi trình duyệt không hỗ trợ tag <video>
 • Thường dùng kèm với tag <source> để hiện thị được nhiều nội dung hơn.

Sự khác nhau giữa HTML4.01 và HTML5

HTML4.01 HTML5
● Không hỗ trợ ● Đây là tag mới trong HTML5

Cấu trúc

<video src="" controls="controls">Dòng thông báo</video>

Ví dụ

Xem ví dụ

Html viết:

<video src="đường dẫn tới file video" controls="controls">Trình duyệt bạn đang dùng không hỗ trợ tag video.</video>

Hiển thị nhiều nội dung với tag <source>

<video controls="controls">
<source src="movie.mp4" type="video/mp4">
<source src="movie.ogg" type="video/ogg">
</video>

Do trình duyệt hỗ trợ các định dạng file video khác nhau, nên cách dùng trên có thể chạy video cho nhiều trình duyệt và hệ điều hành khác nhau.

Định dạng file video hỗ trợ bởi trình duyệt và hệ điều hành:

  Internet Explorer Firefox Opera Chrome Safari IOS Android Window Phone
WebM X 4 10.6 6 X X X X
Ogg X 3.6 10.5 6 X X X X
MPEG-4 9 X X X 5.1 3.1 X X

Trình duyệt hỗ trợ

Yêu cầu phiên bản trình duyệt với mức tối thiểu được hỗ trợ cho thẻ <video>:

Trình duyệt dành cho PC:

 • Internet Explorer9
 • Firefox3.6
 • Opera10.5
 • Google Chrome6
 • Safari5

Tag <video> được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Thiết bị hỗ trợ

Yêu cầu phiên bản hệ điều hành và trình duyệt với mức tối thiểu được hỗ trợ cho thẻ <video>:

ĐIỆN THOẠI (SMARTPHONE)

Hệ điều hành

 • IOS3.1
 • Android2.1
 • Window Phone7.5
 • BlackBerry6
 • Symbian5.3
 • WebOS1.4

Trình duyệt

 • firefox mobile8
 • Opera mobile11
 • Chrome mobile

MÁY TÍNH BẢNG (TABLETS)

Hệ điều hành

 • IOS3.2
 • Android3.2
 • BlackBerry10
 • WebOS3.0
 • PlayBook OS1.0

Trình duyệt

 • firefox mobile10
 • Opera mobile11
 • Chrome mobile

Thuộc tính

Cách sử dụng: <video thuoctinh="giatri"></video>

Thuộc tính tùy chọn

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
audio muted audio="muted" Xác định trạng thái mặc định của âm thanh.
autoplay autoplay autoplay="autoplay" Xác định trạng thái tự động chạy của video.
controls controls controls="controls" Hiển thị bộ điều khiển của video.
height pixel height="100px" Xác định chiều cao của video.
loop loop loop="loop" Xác định video có được lặp lại hay không.
poster URL poster="image/img_video.gif" Xác định hình đại diện cho video.
preload preload preload="preload" Xác định việc tải video khi tải trang.
src URL src="video/video.mpeg" Xác định đường dẫn của video.
width pixel width="100px" Xác định chiều rộng của video.

Thuộc tính Tổng quátthuộc tính sự kiện

Tất cả thuộc tính tổng quát và thuộc tính sự kiện được xác định trên phần lớn các thành phần HTML5