Thuộc tính sự kiện

Thuộc tính sự kiện

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
Thuộc tính sự kiện window
onafterprint Code script onafterprint="code" Script chạy sau khi văn bản được in.
onbeforeprint Code script onbeforeprintNew="code" Script chạy trước khi văn bản được in.
onbeforeonload Code script onbeforeonload="code" Script chạy trước khi văn bản được tải.
onblur Code script onblur="code" Script chạy sau khi window mất tiêu điểm.
onerror Code script onerror="code" Script chạy xãy ra lỗi.
onfocus Code script onfocus="code" Script chạy sau khi window lấy tiêu điểm.
onhaschange Code script onhaschange="code" Script chạy khi văn bản thay đổi.
onload Code script onload="code" Script chạy sau khi văn bản tải.
onmessage Code script onmessage="code" Script chạy khi tin nhắn được kích hoạt.
onoffline Code script onoffline="code" Script chạy khi văn bản offline.
ononline Code script onfocus="code" Script chạy khi văn bản online.
onpagehide Code script onpagehide="code" Script chạy sau khi window được ẩn.
onpageshow Code script onpageshow="code" Script chạy sau khi window được hiện.
onpopstate Code script onpopstate="code" Script chạy sau khi lịch sử window thay đổi.
onredo Code script onredo="code" Script chạy khi văn bản thực hiện lệnh làm lại (redo).
onresize Code script onresize="code" Script chạy khi window thay đổi kích cỡ.
onstorage Code script onstorage="code" Script chạy khi văn bản được tải.
onundo Code script onundo="code" Script chạy khi văn bản thực hiện lệnh lùi lại (undo).
onunload Code script onunload="code" Script chạy khi người dùng rời khỏi trình duyệt.
Thuộc tính sự kiện form
onblur Code script onblur="code" Script chạy sau khi window mất tiêu điểm.
onchange Code script onchange="code" Script chạy khi thành phần thay đổi.
oncontextmenu Code script oncontextmenu="code" Script chạy khi menu ngữ cảnh được kích hoạt.
onfocus Code script onfocus="code" Script chạy sau khi window lấy tiêu điểm.
onformchange Code script onformchange="code" Script chạy khi thay đổi form.
onforminput Code script onforminput="code" Script chạy khi form được người dùng nhập.
oninput Code script oninput="code" Script chạy khi thành phần được người dùng nhập.
oninvalid Code script oninvalid="code" Script chạy khi thành phần không họp lệ.
onselect Code script onselect="code" Script chạy khi thành phần được chọn.
onsubmit Code script onsubmit="code" Script chạy khi form được submit.
Thuộc tính sự kiện bàn phím
onkeydown Code script onkeydown="code" Script chạy khi phím được nhấn.
onkeypress Code script onkeypress="code" Script chạy khi phím được nhấn và thả ra.
onkeyup Code script onkeyup="code" Script chạy khi phím được thả ra.
Thuộc tính sự kiện điều khiển chuột (mouse)
onclick Code script onclick="code" Script chạy khi click chuột.
ondblclick Code script ondblclick="code" Script chạy khi double click chuột.
ondrag Code script ondrag="code" Script chạy khi thành phần được kéo.
ondragend Code script ondragend="code" Script chạy tại phần cuối của hoạt động kéo.
ondragenter Code script ondragenter="code" Script chạy khi thành phần kéo vào mục tiêu thả.
ondragleave Code script ondragleave="code" Script chạy khi thành phần rời khỏi mục tiêu thả.
ondragover Code script ondragover="code" Script chạy khi thành phần đang được kéo qua mục tiêu thả.
ondragstart Code script ondragstart="code" Script chạy lúc bắt đầu tại mục tiêu thả.
ondrop Code script ondrop="code" Script chạy khi thành phần được kéo thả ra.
ondragleave Code script ondragleave="code" Script chạy khi thành phần rời khỏi mục tiêu thả.
onmousedown Code script onmousedown="code" Script chạy khi button chuột được nhấn.
onmousemove Code script onmousemove="code" Script chạy khi di chuyển con trỏ chuột.
onmouseout Code script onmouseout="code" Script chạy khi di chuyển con trỏ chuột ra khỏi thành phần.
onmouseover Code script onmouseover="code" Script chạy khi di chuyển con trỏ chuột di chuyển trên thành phần.
onmousewheel Code script onmousewheel="code" Script chạy khi cuộn bánh xe con chuột.
onscroll Code script onscroll="code" Script chạy khi thanh cuộn (scrollbar) được cuộn.
Thuộc tính sự kiện media
onabort Code script onabort="code" Script chạy trên một sự kiện được hủy bỏ.
oncanplay Code script oncanplay="code" Script chạy khi media có thể bắt đầu chơi.
oncanplaythrough Code script oncanplaythrough="code" Script chạy khi media có thể chơi đến cùng.
ondurationchange Code script ondurationchange="code" Script chạy khi chiều dài của media thay đổi.
onemptied Code script onemptied="code" Script chạy khi thành phần nguồn media trở nên rỗng đột ngột.
onended Code script onended="code" Script chạy khi media chơi kết thúc.
onerror Code script onerror="code" Script chạy khi quá trình tải thành phần bị lỗi.
onloadeddata Code script onloadeddata="code" Script chạy khi dữ liệu media đã được tải.
onloadedmetadata Code script onloadedmetadata="code" Script chạy khi thời hạn và dữ liệu media được tải.
onloadstart Code script onloadstart="code" Script chạy khi trình duyệt bắt đầu tải dữ liệu media.
onpause Code script onpause="code" Script chạy khi dữ liệu media được tạm dừng.
onplay Code script onplay="code" Script chạy khi dữ liệu media bắt đầu được chơi.
onplaying Code script onplaying="code" Script chạy khi dữ liệu media đang chơi.
onprogress Code script onprogress="code" Script chạy khi trình duyệt đang lấy (tải, tìm kiếm) dữ liệu media.
onratechange Code script onratechange="code" Script chạy khi tốc độ chơi của dữ liệu media được thay đổi.
onreadystatechange Code script onreadystatechange="code" Script chạy khi thay đổi trạng thái sẵn sàng.
onseeked Code script onseeked="code" Script chạy khi tìm kiếm thành phần của media không còn đúng và việc tìm kiếm đã kết thúc.
onseeking Code script onseeking="code" Script chạy khi tìm kiếm thành phần của media là đúng và việc tìm kiếm đã bắt đầu.
onstalled Code script onstalled="code" Script chạy khi việc lấy dữ liệu media bị lỗi.
onsuspend Code script onsuspend="code" Script chạy khi trình duyệt lấy dữ liệu media nhưng dừng lại trước khi toàn bộ media được tải xuống.
ontimeupdate Code script ontimeupdate="code" Script chạy khi media chuyển đổi vị trí chơi.
onvolumechange Code script onvolumechange="code" Script chạy khi media thay đổi âm lượng, cũng có khi âm lượng được thiết lập để tắt tiếng.
onwaiting Code script onwaiting="code" Script chạy khi media dừng chơi, nhưng dự kiến sẽ tiếp tục.
Thuộc tính như HTML4.01
onclick Code script onclick="code" Script chạy khi click chuột.
ondblclick Code script ondblclick="code" Script chạy khi double click chuột.
onmousedown Code script onmousedown="code" Script chạy khi button chuột được nhấn.
onmousemove Code script onmousemove="code" Script chạy khi di chuyển con trỏ chuột.
onmouseout Code script onmouseout="code" Script chạy khi di chuyển con trỏ chuột ra khỏi thành phần.
onmouseover Code script onmouseover="code" Script chạy khi di chuyển con trỏ chuột di chuyển trên thành phần.
onmouseup Code script onmouseup="code" Script chạy khi button chuột được thả ra.
onkeydown Code script onkeydown="code" Script chạy khi nút trên bàn phím được nhấn.
onkeypress Code script onkeypress="code" Script chạy khi nút trên bàn phím được nhấn và thả ra.
onkeyup Code script onkeyup="code" Script chạy khi nút trên bàn phím được thả ra.