Định nghĩa và sử dụng

Tag <bdo> cho phép bạn chỉ định hướng văn bản từ trái sang phải hay từ phải sang trái.

Sự khác nhau giữa HTML4.01 và HTML5

HTML4.01 HTML5
- ● Thuộc tính align không được hỗ trợ trong HTML5.

Cấu trúc

<bdo dir="ltr"></bdo>

<bdo dir="rtl"></bdo>

Ví dụ

Html viết:

<p><bdo dir="ltl">Văn bản từ trái sang phải</bdo></p>
<p><bdo dir="rtl">Văn bản từ phải sang trái</bdo></p>

Hiển thị trình duyệt:

Văn bản từ trái sang phải

Văn bản từ phải sang trái

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer 6
  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

<bdo> được hỗ trợ trong hầu hết các trình duyệt, ngoại trừ trình duyệt safari 2 trở xuống.

Thuộc tính

Cách sử dụng: <bdo thuoctinh="giatri"></bdo>

Thuộc tính bắt buộc

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
dir ltr
rtl
dir="ltr" Xác định hướng văn bản bên trong một thành phần <bdo>.

Thuộc tính tùy chọn

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
Thuộc tính không hỗ trợ trong HTML5
align left
right
center
justify
char
align="left" Không hỗ trợ trong HTML5
Sử dụng thuộc tính text-align của css để thay thế.

Thuộc tính Tổng quátthuộc tính sự kiện

Tất cả thuộc tính tổng quát và thuộc tính sự kiện được xác định trên phần lớn các thành phần HTML5