<caption>

Định nghĩa và sử dụng

  • Tag <caption> định nghĩa chú thích cho <table>.
  • Tag <caption> được đặt ngay sau tag <table>
  • Có thể chỉ định một chú thích trên mỗi <table>

Sự khác nhau giữa HTML4.01 và HTML5

HTML4.01 HTML5
● Thuộc tính align không khuyến khích sử dụng. ● Thuộc tính align không được hỗ trợ trong HTML5.

Cấu trúc

<table>
<caption>Bảng chú thích</caption>
</table>

Ví dụ

Html viết:

<table>
<caption>Bảng đánh giá</caption>
<tr>
<th>A</th>
<th>B</th>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>10</td>
</tr>
</table>

Hiển thị trình duyệt:

Bảng đánh giá
A B
1 5
9 10

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer 6
  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

<caption> được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Thuộc tính

Cách sử dụng: <caption thuoctinh="giatri"></caption>

Thuộc tính tùy chọn

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
Thuộc tính không hỗ trợ trong HTML5
align left
right
center
justify
char
align="left" Không khuyến khích sử dụng.
Dùng thuộc tính text-align của css để thay thế.

Thuộc tính Tổng quátthuộc tính sự kiện

Tất cả thuộc tính tổng quát và thuộc tính sự kiện được xác định trên phần lớn các thành phần HTML5