Định nghĩa và sử dụng

Tag <a> xác định một siêu liên kết (hyperlink).
Được dùng để:

  • Link từ trang này tới trang khác.
  • Link anchor (link neo) từ vị trí này tới vị trí khác.
  • Link để mở (hay download) một file nào đó (file word, excel, pdf, image, ...), mở một cửa sổ window hay một object nào đó,...

Xem ví dụ.

Sự khác nhau giữa HTML4.01 và HTML5

HTML4.01 HTML5
● Sử dụng như siêu liên kết (link) hay một neo (anchor) ● Luôn luôn là siêu liên kết (link).
● Nếu không có thuộc tính href thì nó chỉ là một trình giữ chỗ cho một liên kết.
● Trong HTML5 có một số thuộc tính mới, và một số thuộc tính không được hỗ trợ.

Cấu trúc

<a href="#">Đây là link</a>

Ví dụ: Liên kết tới trang khác

Html viết:

<p><a href="index.php">Liên kết tới trang khác</a></p>

Hiển thị trình duyệt:

Ví dụ: Liên kết mail

Html viết:

<p>Email: <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a></p>

Hiển thị trình duyệt:

Khi click vào sẽ xuất hiện một hộp thư gửi mail.

Ví dụ: Link từ vị trí này tới vị trí khác

Html viết:

<p><a href="#content">Liên kết tới id content</a></p>

Hiển thị trình duyệt:

Ví dụ: Link để mở file word (tương tự cho những định dạng khác)

Html viết:

<p><a href="doc/ex.doc">Mở file ex.doc trong thư mục "doc"</a></p>

Hiển thị trình duyệt:

Ví dụ: Liên kết mở ra cửa sổ khác

Html viết:

<p><a href="index.php" target="_blank">Liên kết mở ra cửa sổ khác</a></p>

Hiển thị trình duyệt:

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer 6
  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

Tag <a> được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Thuộc tính

Cách sử dụng: <a thuoctinh="giatri"></a>

Thuộc tính tùy chọn

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
Thuộc tính mới (Mới)
media truy vấn media media="screen" Xác định mục tiêu URL cho media/device.
Giá trị mặc định là: all.
type Kiểu MIME type="image/gif" Xác định kiểu MIME cho mục tiêu URL.
Thuộc tính như HTML4.01
href URL href="index.html" Đường dẫn cụ thể đến một liên kết.
target _blank
_parent
_self
_top
framename
target"_blank" Xác định nơi để mở tài liệu.
Thuộc tính không hỗ trợ trong HTML5
charset Bộ mã ký tự charset="UTF-8" Không hỗ trợ trong HTML5.
coords Tọa độ coords="0,111,122" Không hỗ trợ trong HTML5.
name Tên name="products" Không hỗ trợ trong HTML5.
rev Text rev="ourWeb" Không hỗ trợ trong HTML5.
shape default
rect
circle
poly
shape"circle" Không hỗ trợ trong HTML5.
Thuộc tính không được hỗ trợ trong phần lớn các trình duyệt
hreflang Mã ngôn ngữ hreflang="vi" Xác định rõ ngôn ngữ của văn bản được liên kết.
Không hỗ trợ trong phần lớn trình duyệt
rel Text rel="ourWeb" Xác định mối quan hệ giữa các văn bản hiện tại và văn bản được liên kết.
Không hỗ trợ trong phần lớn trình duyệt

Thuộc tính Tổng quátthuộc tính sự kiện

Tất cả thuộc tính tổng quát và thuộc tính sự kiện được xác định trên phần lớn các thành phần HTML5