Định nghĩa và sử dụng

  • Tag <br /> là tag dùng để xuống hàng trong cùng đoạn văn, giống phím "Enter".
  • Tag <br /> là tag trống, nó không có thẻ kết thúc.

Sự khác nhau giữa HTML4.01 và HTML5

HTML4.01 HTML5
Không có sự khác biệt.

Cấu trúc

<br />

Cần thiết phải có "khoảng trắng" và dấu "/" để chính xác trong tất cả các phiên bản HTML.

Ví dụ

Html viết:

<p>Dòng text dài cần xuống hàng<br />Đã xuống hàng.</p>

Hiển thị trình duyệt:

Dòng text dài cần xuống hàng
Đã xuống hàng.

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer 6
  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

<br /> được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Thuộc tính

Cách sử dụng: <br thuoctinh="giatri" />

Thuộc tính Tổng quátthuộc tính sự kiện

Tất cả thuộc tính tổng quát và thuộc tính sự kiện được xác định trên phần lớn các thành phần HTML5

THÔNG BÁO LỖI