Định nghĩa và sử dụng

  • Tag <br /> là tag dùng để xuống hàng trong cùng đoạn văn, giống phím "Enter".
  • Tag <br /> là tag trống, nó không có thẻ kết thúc.

Sự khác nhau giữa HTML4.01 và HTML5

HTML4.01 HTML5
Không có sự khác biệt.

Cấu trúc

<br />

Cần thiết phải có "khoảng trắng" và dấu "/" để chính xác trong tất cả các phiên bản HTML.

Ví dụ

Html viết:

<p>Dòng text dài cần xuống hàng<br />Đã xuống hàng.</p>

Hiển thị trình duyệt:

Dòng text dài cần xuống hàng
Đã xuống hàng.

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer 6
  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

<br /> được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Thuộc tính

Cách sử dụng: <br thuoctinh="giatri" />

Thuộc tính Tổng quátthuộc tính sự kiện

Tất cả thuộc tính tổng quát và thuộc tính sự kiện được xác định trên phần lớn các thành phần HTML5