Định nghĩa và sử dụng

 • Tag <meter> định nghĩa một phép đo.
 • Tag <meter> cho giá trị tối thiểu hoặc tối đa.
 • Tag <meter> không nên được sử dụng như thanh trạng thái, nếu là thanh trạng thái thì sử dụng tag <progress> thay thế.

Sự khác nhau giữa HTML4.01 và HTML5

HTML4.01 HTML5
● Không hỗ trợ ● Đây là tag mới trong HTML5

Cấu trúc

<meter></meter>

Ví dụ

Xem ví dụ

Html viết:

<meter value="0.5">50%</meter>

Trình duyệt hỗ trợ

Yêu cầu phiên bản trình duyệt với mức tối thiểu được hỗ trợ cho thẻ <meter>:

Trình duyệt dành cho PC:

 • Internet Explorer10
 • Firefox14
 • Opera11
 • Google Chrome6
 • Safari5.2

Tag <meter> vẫn chưa được hỗ trợ trong Firefox14 và Internet Explorer 10.

Thiết bị hỗ trợ

Yêu cầu phiên bản hệ điều hành và trình duyệt với mức tối thiểu được hỗ trợ cho thẻ <meter>:

ĐIỆN THOẠI (SMARTPHONE)

Hệ điều hành

 • BlackBerry6

Trình duyệt

 • Opera mobile11
 • Chrome mobile

MÁY TÍNH BẢNG (TABLETS)

Hệ điều hành

 • BlackBerry10
 • PlayBook OS2.0

Trình duyệt

 • Opera mobile11
 • Chrome mobile

Thuộc tính

Cách sử dụng: <meter thuoctinh="giatri"></meter>

Thuộc tính bắt buộc

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
value số value="0.4" Xác định giá trị đo hiện tại.

Thuộc tính tùy chọn

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
form Tên form form="formName" Xác định meter thuộc về form nào.
high Số high="0.8" Quy định tại thời điểm đo là một giá trị cao.
low Số low="0.2" Quy định tại thời điểm đo là một giá trị thấp.
max Số max="100" Xác định giá trị lớn nhất.
min Số min="0" Xác định giá trị nhỏ nhất.
optimum Số optimum="0.5" Xác định giá trị đo là tốt nhất.

Thuộc tính Tổng quátthuộc tính sự kiện

Tất cả thuộc tính tổng quát và thuộc tính sự kiện được xác định trên phần lớn các thành phần HTML5