Định nghĩa và sử dụng

  • Tag <col> xác định giá trị thuộc tính cho một hoặc nhiều cột trong <table>
  • Tag <col> hữu ích trong việc định dạng chung cho từng cột, thay vì đình dạng riêng, lặp lại cho mỗi hàng.
  • Tag <col> chỉ được sử dụng bên trong tag <table> hay <colgroup>

Sự khác nhau giữa HTML4.01 và HTML5

HTML4.01 HTML5
- ● Đa số thuộc tính tùy chọn không hỗ trợ trong HTML5.

Cấu trúc

<table>
<col />
</table>

Ví dụ

Html viết:

<table>
<col align="left" />
<col align="left" />
<tr>
<th>A</th>
<th>B</th>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>10</td>
</tr>
</table>

Hiển thị trình duyệt:

A B
1 5
9 10

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer 6
  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

<col> được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.
Chú ý: Chỉ có thuộc tính width chạy tốt với firefox, các thuộc tính khác thì không.

Thuộc tính

Cách sử dụng: <col thuoctinh="giatri" />

Thuộc tính tùy chọn

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
Thuộc tính như HTML4.01
span Số span="5" Số cột của table.
Thuộc tính không hỗ trợ trong HTML5
align left
right
center
justify
char
align="left" Không hỗ trợ trong HTML5.
char Ký tự char="a" Không hỗ trợ trong HTML5.
charoff Số charoff="5" Không hỗ trợ trong HTML5.
valign top
middle
bottom
baseline
valign="top" Không hỗ trợ trong HTML5.
width %
pixels
em
width="100px" Không hỗ trợ trong HTML5.

Thuộc tính Tổng quátthuộc tính sự kiện

Tất cả thuộc tính tổng quát và thuộc tính sự kiện được xác định trên phần lớn các thành phần HTML5