<progress>

Định nghĩa và sử dụng

 • Tag <progress> mô tả tiến trình làm việc.
 • Tag <progress> thường được dùng để hiển thị việc download hay load thời gian.

Sự khác nhau giữa HTML4.01 và HTML5

HTML4.01 HTML5
● Không hỗ trợ ● Đây là tag mới trong HTML5

Cấu trúc

<progress></progress>

Ví dụ

Xem ví dụ

Html viết:

Quá trình download được: <progress>90%</progress>

Trình duyệt hỗ trợ

Yêu cầu phiên bản trình duyệt với mức tối thiểu được hỗ trợ cho thẻ <progress>:

Trình duyệt dành cho PC:

 • Internet Explorer10
 • Firefox8
 • Opera11
 • Google Chrome6
 • Safari5.2

Tag <progress> được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Thiết bị hỗ trợ

Yêu cầu phiên bản hệ điều hành và trình duyệt với mức tối thiểu được hỗ trợ cho thẻ <progress>:

ĐIỆN THOẠI (SMARTPHONE)

Hệ điều hành

 • Window Phone8
 • BlackBerry6

Trình duyệt

 • firefox mobile8
 • Opera mobile11
 • Chrome mobile

MÁY TÍNH BẢNG (TABLETS)

Hệ điều hành

 • BlackBerry10
 • PlayBook OS1.0

Trình duyệt

 • firefox mobile10
 • Opera mobile11
 • Chrome mobile

Thuộc tính

Cách sử dụng: <progress thuoctinh="giatri"></progress>

Thuộc tính tùy chọn

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
max Số max="100" Xác định giá trị hoàn thành của tiến trình.
value Số value="30" Xác định giá trị hiện tại của tiến trình.

Thuộc tính Tổng quátthuộc tính sự kiện

Tất cả thuộc tính tổng quát và thuộc tính sự kiện được xác định trên phần lớn các thành phần HTML5