Định nghĩa và sử dụng

 • Tag <audio> định nghĩa âm thanh, như nhạc hay trường audio khác.
 • Thường dùng kèm với tag <source> để hiện thị được nhiều nội dung hơn.

Sự khác nhau giữa HTML4.01 và HTML5

HTML4.01 HTML5
● Không hỗ trợ ● Đây là tag mới trong HTML5

Cấu trúc

<audio src="đường dẫn tới file audio" controls="controls">Dòng thông báo</audio>

Dòng text nằm giữa <audio> và </audio> sẽ hiển thị khi trình duyệt không hỗ trợ tag <audio>

Ví dụ

Xem ví dụ

Html viết:

<audio src="nhac.mp3" controls="controls">Trình duyệt bạn sử dụng không hỗ trợ tag audio.</audio>

Hiển thị nhiều nội dung với tag <source>

<audio controls="controls">
<source src="nhac.mp3" type="audio/mp3">
<source src="nhac.ogg" type="audio/ogg">
</audio>

Do các trình duyệt hỗ trợ định dạng file audio khác nhau, nên cách dùng trên có thể chạy video cho nhiều trình duyệt và hệ điều hành khác nhau.

Định dạng file audio hỗ trợ bởi trình duyệt và hệ điều hành:

  Internet Explorer Firefox Opera Chrome Safari IOS Android Window Phone
WebM X 4 10.5 6 X X X X
Ogg X 3.6 10.5 6 5.1 X X X
Wav X 3.6 5.0 10 5.1 3.1 X X
MP3 9 X X 6 x 3.1 2.2 7.5
AAC 9 X X 6 X 3.1 X 7.5
PCM X 3.6 5 10.5 5.1 3.1 X X

Trình duyệt hỗ trợ

Yêu cầu phiên bản trình duyệt với mức tối thiểu được hỗ trợ cho thẻ <audio>:

Trình duyệt dành cho PC:

 • Internet Explorer9
 • Firefox3.6
 • Opera10.5
 • Google Chrome6
 • Safari5

Tag <audio> được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Thiết bị hỗ trợ

Yêu cầu phiên bản hệ điều hành và trình duyệt với mức tối thiểu được hỗ trợ cho thẻ <audio>:

ĐIỆN THOẠI (SMARTPHONE)

Hệ điều hành

 • IOS3.1
 • Android2.1
 • Window Phone7.5
 • BlackBerry6
 • Symbian5.3
 • WebOS1.4

Trình duyệt

 • firefox mobile8
 • Opera mobile11
 • Chrome mobile

MÁY TÍNH BẢNG (TABLETS)

Hệ điều hành

 • IOS3.2
 • Android3.2
 • BlackBerry10
 • WebOS3.0
 • PlayBook OS1.0

Trình duyệt

 • firefox mobile10
 • Opera mobile11
 • Chrome mobile

Thuộc tính

Cách sử dụng: <audio thuoctinh="giatri"></audio>

Thuộc tính tùy chọn

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
autoplay autoplay autoplay="autoplay" Âm thanh tự động chạy.
controls controls controls="controls" Hiển thị tính năng điều khiển.
loop loop loop="loop" Hiển thị tính năng lặp lại khi chạy xong đoạn âm thanh.
preload auto
metadata
none
preload="auto" Xác định âm thanh có chạy không khi tải trang.
src URL src="media/audio.mp3" Xác định đường dẫn tới file âm thanh.

Thuộc tính Tổng quátthuộc tính sự kiện

Tất cả thuộc tính tổng quát và thuộc tính sự kiện được xác định trên phần lớn các thành phần HTML5