Thuộc tính tổng quát

Thuộc tính tổng quát (xem thêm)

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
Thuộc tính mới (Mới)
contenteditable true
false
contenteditable="true" Xác định người dùng có được phép chỉnh sửa nội dung hay không.
contextmenu true
false
contextmenu="true" -
draggable true
false
auto
draggable="true" Xác định người dùng có được kéo thả thành phần hay không.
dropzone copy
move
link
dropzone="true" Xác định những gì xãy ra khi kéo các mục hay dữ liệu thả xuống thành phần.
hidden hidden hidden="hidden" Không hiển thị thành phần.
spellcheck true
false
spellcheck="true" Chính tả và ngữ pháp của thành phần có được kiểm tra hay không.
Thuộc tính như HTML4.01
accesskey Ký tự accesskey="g" Xác định một phím tắc để truy cập vào một thành phần.
class Tên class class="section" Tên class
dir rtl
ltr
dir="rtl" Xác định hướng văn bản cho các nội dung trong một thành phần.
id Tên id id="layout" Xác định tên id cho thành phần, mỗi thành phần chỉ có một id duy nhất (hoặc một id chỉ có trong một thành phần) trong một văn bản HTML
lang Mã ngôn ngữ lang="vi" Xác định mã ngôn ngữ cho nội dung trong một thành phần.
style Kiểu định dạng style="color: red" Xác định một định dạng cho một thành phần.
tabindex Số tabindex="5" Xác định thứ tự tab của một thành phần.
title Text title="Đây là title" Xác định thêm thông tin cho thành phần.
xml:lang Mã ngôn ngữ lang="vi" Xác định mã ngôn ngữ cho nội dung trong một thành phần, trong văn bản XHTML.