Định nghĩa và sử dụng

  • Tag <iframe> Định nghĩa một khung, bên trong có chứa một văn bản.
  • Một số trình duyệt không hỗ trợ <iframe>, khi đó chúng ta viết những đoạn text bên trong <iframe> và </iframe> để hiển thị nội dung thông báo cần thiết cho người xem biết.

Sự khác nhau giữa HTML4.01 và HTML5

HTML4.01 HTML5
- ● Trong HTML5 có một số thuộc tính mới, và một số thay đổi cách dùng trong thuộc tính.

Cấu trúc

<iframe src="" width="" height="">
<p>Dòng text thông báo.</p>
</iframe>

Ví dụ

Html viết:

<iframe src="http://hocwebchuan.com" width="650" height="200">
<p>Trình duyệt của bạn không hỗ trợ iframe.</p>
</iframe>

Hiển thị trình duyệt:

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer 6
  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

<iframe> được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Thuộc tính

Cách sử dụng: <iframe thuoctinh="giatri"></iframe>

Thuộc tính tùy chọn

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
Thuộc tính mới (Mới)
sandbox allow-forms

allow-same-origin

allow-scripts

allow-top-navigation
sandbox="allow-forms" Xác định giới hạn cho phép tới nội dung trong <iframe>.
seamless seamless seamless="seamless" Chỉ định rằng <iframe> sẽ được tích hợp trong văn bản.
srcdoc Mã HTML <p>mã html</p> Xác định rõ mã HTML của văn bản hiển thị trong <iframe>.
Thuộc tính không hỗ trợ trong HTML5
align left
right
top
middle
bottom
align="left" Không hỗ trợ trong HTML5
Sử dụng thuộc tính text-align của css để thay thế.
frameborder 1
0
frameborder="1" Không hỗ trợ trong HTML5.
longdesc URL longdesc="des.html" Không hỗ trợ trong HTML5.
marginheight pixels marginheight="10px" Không hỗ trợ trong HTML5.
marginwidth pixels marginwidth="10px" Không hỗ trợ trong HTML5.
scrolling yes
no
auto
scrolling="auto" Không hỗ trợ trong HTML5.
Thuộc tính như HTML4.01
height pixels
%
height="10px" Xác định chiều cao của <iframe>.
name name name="iframeName" Xác định tên của <iframe>.
src URL src="iframe.html" Xác định đường dẫn hiển thị bên trong <iframe>.
width pixels
%
width="100px" Xác định chiều rộng của <iframe>.

Thuộc tính Tổng quátthuộc tính sự kiện

Tất cả thuộc tính tổng quát và thuộc tính sự kiện được xác định trên phần lớn các thành phần HTML5

THÔNG BÁO LỖI