Định nghĩa và sử dụng

  • Tag <iframe> Định nghĩa một khung, bên trong có chứa một văn bản.
  • Một số trình duyệt không hỗ trợ <iframe>, khi đó chúng ta viết những đoạn text bên trong <iframe> và </iframe> để hiển thị nội dung thông báo cần thiết cho người xem biết.

Sự khác nhau giữa HTML4.01 và HTML5

HTML4.01 HTML5
- ● Trong HTML5 có một số thuộc tính mới, và một số thay đổi cách dùng trong thuộc tính.

Cấu trúc

<iframe src="" width="" height="">
<p>Dòng text thông báo.</p>
</iframe>

Ví dụ

Html viết:

<iframe src="http://hocwebchuan.com" width="650" height="200">
<p>Trình duyệt của bạn không hỗ trợ iframe.</p>
</iframe>

Hiển thị trình duyệt:

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer 6
  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

<iframe> được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Thuộc tính

Cách sử dụng: <iframe thuoctinh="giatri"></iframe>

Thuộc tính tùy chọn

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
Thuộc tính mới (Mới)
sandbox allow-forms

allow-same-origin

allow-scripts

allow-top-navigation
sandbox="allow-forms" Xác định giới hạn cho phép tới nội dung trong <iframe>.
seamless seamless seamless="seamless" Chỉ định rằng <iframe> sẽ được tích hợp trong văn bản.
srcdoc Mã HTML <p>mã html</p> Xác định rõ mã HTML của văn bản hiển thị trong <iframe>.
Thuộc tính không hỗ trợ trong HTML5
align left
right
top
middle
bottom
align="left" Không hỗ trợ trong HTML5
Sử dụng thuộc tính text-align của css để thay thế.
frameborder 1
0
frameborder="1" Không hỗ trợ trong HTML5.
longdesc URL longdesc="des.html" Không hỗ trợ trong HTML5.
marginheight pixels marginheight="10px" Không hỗ trợ trong HTML5.
marginwidth pixels marginwidth="10px" Không hỗ trợ trong HTML5.
scrolling yes
no
auto
scrolling="auto" Không hỗ trợ trong HTML5.
Thuộc tính như HTML4.01
height pixels
%
height="10px" Xác định chiều cao của <iframe>.
name name name="iframeName" Xác định tên của <iframe>.
src URL src="iframe.html" Xác định đường dẫn hiển thị bên trong <iframe>.
width pixels
%
width="100px" Xác định chiều rộng của <iframe>.

Thuộc tính Tổng quátthuộc tính sự kiện

Tất cả thuộc tính tổng quát và thuộc tính sự kiện được xác định trên phần lớn các thành phần HTML5