Định nghĩa và sử dụng

  • Tag <hx>: Sử dụng để định nghĩa tiêu đề cho HTML.
  • Với <hx> có giá trị từ <h1> tới <h6>.
  • Trong đó thành phần quan trọng cũng giảm từ <h1> tới <h6> (hay từ tiêu đề lớn nhất là <h1>, và tiêu đề nhỏ nhất là <h6>).
  • <h1> là thành phần quan trọng nhất trong trang HTML, thường người ta sử dụng <h1> cho logo, hoặc dòng mô tả trang web (mục đích SEO).

Sự khác nhau giữa HTML4.01 và HTML5

HTML4.01 HTML5
Thuộc tính align không khuyến khích sử dụng. Thuộc tính align không được hỗ trợ trong HTML5.

Cấu trúc

<h1></h1>
<h2></h2>
<h3></h3>
<h4></h4>
<h5></h5>
<h6></h6>

Ví dụ

Html viết:

<h1>Đây là tiêu đề quan trọng nhất (lớn nhất)</h1>
<h2>Đây là tiêu đề quan trọng thứ nhì (lớn thứ nhì)</h2>
<h3>Đây là tiêu đề quan trọng thứ ba (lớn thứ ba)</h3>
<h4>Đây là tiêu đề quan trọng thứ tư (lớn thứ tư)</h4>
<h5>Đây là tiêu đề quan trọng thứ năm (lớn thứ năm)</h5>
<h6>Đây là tiêu đề ít quan trọng nhất (nhỏ nhất)</h6>

Hiển thị trình duyệt:

Đây là tiêu đề quan trọng nhất (lớn nhất)

Đây là tiêu đề quan trọng thứ nhì (lớn thứ nhì)

Đây là tiêu đề quan trọng thứ ba (lớn thứ ba)

Đây là tiêu đề quan trọng thứ tư (lớn thứ tư)

Đây là tiêu đề quan trọng thứ năm (lớn thứ năm)
Đây là tiêu đề ít quan trọng nhất (nhỏ nhất)

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer 6
  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

<hx> được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Thuộc tính

Cách sử dụng: <hx thuoctinh="giatri"></hx>

Thuộc tính tùy chọn

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
Thuộc tính không hỗ trợ trong HTML5
align left
right
center
justify
char
align="left" Không hỗ trợ trong HTML5
sử dụng thuộc tính text-align của css để thay thế.

Thuộc tính Tổng quátthuộc tính sự kiện

Tất cả thuộc tính tổng quát và thuộc tính sự kiện được xác định trên phần lớn các thành phần HTML5