Định nghĩa và sử dụng

  • Tag <p> định nghĩa một đoạn văn bản.
  • Tag <p> tự động tạo một khoảng trắng trước và sau nó, khoảng trắng này tùy trình duyệt sẽ khác nhau.
  • Bên trong tag <p> có thể chứa các tag thuộc nhóm inline

Sự khác nhau giữa HTML4.01 và HTML5

HTML4.01 HTML5
● Thuộc tính align không khuyến khích sử dụng. ● Thuộc tính align không được hỗ trợ trong HTML5.

Cấu trúc

<p></p>

Ví dụ

Html viết:

<p>Đây là một đoạn văn bản.</p>

Hiển thị trình duyệt:

Đây là một đoạn văn bản.

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer 6
  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

<p> được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Thuộc tính

Cách sử dụng: <p thuoctinh="giatri"></p>

Thuộc tính tùy chọn

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
Thuộc tính không hỗ trợ trong HTML5
align left
right
center
justify
align="left" Không hỗ trợ trong HTML5.
Sử dụng thuộc tính text-align của css để thay thế.

Thuộc tính Tổng quátthuộc tính sự kiện

Tất cả thuộc tính tổng quát và thuộc tính sự kiện được xác định trên phần lớn các thành phần HTML5