<command>

Định nghĩa và sử dụng

  • Tag <command> định nghĩa một nút lệnh, giống như một button radio, checkbox, hoặc một button.
  • Tag <command> chỉ hiển thị khi nằm bên trong tag <menu>.

Sự khác nhau giữa HTML4.01 và HTML5

HTML4.01 HTML5
● Không hỗ trợ ● Đây là tag mới trong HTML5

Cấu trúc

<menu>
<command></command>
</menu>

Ví dụ

Xem ví dụ

Html viết:

<menu>
<command onclick="alert(‘Thông báo’)">Button</command>
</menu>

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer9
  • Firefox14
  • Opera12
  • Google Chrome20
  • Safari6

Tag <command> vẫn chưa được hỗ trợ bởi các trình duyệt.

Thuộc tính

Cách sử dụng: <command thuoctinh="giatri"></command>

Thuộc tính tùy chọn

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
checked checked checked="checked" Xác định rằng command đã được chọn hay chưa (dành cho checkbox và radio).
disabled disabled disabled="disabled" Xác định rằng command được hiển thị hay không.
icon URL icon="images/ btn_button.gif" Đường dẫn tới hình được dùng làm command (xem như button).
label Nhãn label="comLabel" Định nghĩa nhãn cho command.
radiogroup radiogroup radiogroup="radiogroup" Định nghĩa tên cho một nhóm radio thuộc về command.
type checkbox
command
radio
type="comLabel" Xác định loại hiển thị cho command.

Thuộc tính Tổng quátthuộc tính sự kiện

Tất cả thuộc tính tổng quát và thuộc tính sự kiện được xác định trên phần lớn các thành phần HTML5