Ví dụ tag command

Tag <command> chỉ hiển thị khi nằm bên trong tag <menu>.

HTML viết như sau:

<menu>
<command onclick="alert(‘Đây là dòng thông báo’)">Button</command>
</menu>

Một trang đơn giản sử dụng tag <command>

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head></head>

<body>
<menu>
<command onclick="alert(‘Đây là dòng thông báo’)">Button</command>
</menu>
</body>
</html>

Button