Ví dụ tag detail - summary

Tag <details> xác định thêm chi tiết hoặc điều khiển có thể được ẩn hoặc hiển thị theo yêu cầu.

Tag <summary> xác định một tiêu đề cho tag <details>, được sử dụng để mô tả chi tiết về tài liệu, hoặc các bộ phận của tài liệu.

HTML viết như sau:

<details>
<summary>Tiêu đề<summary>
</details>

Một trang đơn giản sử dụng tag <datalist>

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head></head>

<body>
<details>
<summary>Học HTML<summary>
<p>Học từ cơ bản đến nâng cao.</p>
<p>Tham khảo những phần liên quan.</p>
</details>
</body>
</html>

Học HTML

Học từ cơ bản đến nâng cao.

Tham khảo những phần liên quan.