Ví dụ tag figure - figcaption

Tag <figure> xác định các nội dung liên quan mạch lạc với nhau, như hình ảnh, sơ đồ, code,....

Tag <figcaption> xác định một chú thích cho tag <figure>.

HTML viết như sau:

<figure>
<figcaption>Hình minh họa</figcaption>
<p><img src="" alt="" /></p>
<figure>

Một trang đơn giản sử dụng tag <figure> và <figcaption>

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head></head>

<body>
<figure>
<figcaption>My flower</figcaption>
<p><img src="images/img_flower.jpg" alt="My flower" /></p>
<figure>
</body>
</html>

My flower

My flower