Ví dụ tag hgroup

Tag <hgroup> định nghĩa một nhóm các tiêu đề <hx>.

HTML viết như sau:

<hgroup>
<h2></h2>
<h3></h3>
</hgroup>

Một trang đơn giản sử dụng tag <hgroup>

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head></head>

<body>
<hgroup>
<h2>HTML5</h2>
<h3>Tag HTML5</h3>
</hgroup>
</body>
</html>

HTML5

Tag HTML5