Ví dụ về các tag wbr

Tag <wbr> xác định text quá dài sẽ tự động xuống hàng (không tràn layout).

HTML viết như sau:

<wbr></wbr>

Một trang đơn giản sử dụng tag <command>

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<style type="text/css"">
p.wrapBlock {
border: 1px solid red;
width: 150px;
}
</style>
</head>

<body>
<p class="wrapBlock">Đoạn text có thể làm <wbr>vỡoooooooooooooooo</wbr> layout</p>
</body>
</html>

Đoạn text có thể làm vỡoooooooooooooooo layout