Ví dụ về các tag time

Tag <time> xác định thời gian, ngày tháng, hoặc năm sinh.

HTML viết như sau:

<time></time>

Một trang đơn giản sử dụng tag <command>

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head></head>

<body>
<p>Thời gian làm việc từ <time>08:00</time> sáng các ngày trong tuần.</p>
</body>
</html>

Thời gian làm việc từ sáng các ngày trong tuần.