Ví dụ tag datalist

Tag <datalist> được sử dụng cùng với các thành phần <input /> nhằm xác định giá trị các thành phần <input /> có thể có (tương tự như <select> - <option>).

HTML viết như sau:

<input list="datalistID" />
<datalist id="datalistID">
<option value=""></option>
</datalist>

Một trang đơn giản sử dụng tag <datalist>

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head></head>

<body>
<input list="html" />
<datalist id="html">
<option value="Học HTML"></option>
<option value="Tham khảo HTML"></option>
<option value="Ví dụ HTML"></option>
<option value="Thực hành HTML"></option>
</datalist>
</body>
</html>