Định nghĩa và sử dụng

  • Tag <select> được dùng để tạo một danh sách chọn lựa (danh sách thả xuống).
  • Tag <option> bên trong thành phần select, định nghĩa giá trị tùy chọn trong danh sách.
  • Tag <select> và <option> được thường được đặt trong <form> cho người dùng lựa chọn danh sách.

Sự khác nhau giữa HTML4.01 và HTML5

HTML4.01 HTML5
- ● Có thêm một số thuộc tính mới trong HTML5.

Cấu trúc

<select></select>

Html viết:

<select>
<option>Danh sách 01</option>
<option>Danh sách 02</option>
<option>Danh sách 03</option>
<option>Danh sách 03</option>
</select>

Hiển thị trình duyệt:

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer 6
  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

<select> được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Các thuộc tính của <select> (mới trong HTML5) được hỗ trợ bởi trình duyệt và hệ điều hành:

  Internet Explorer Firefox Opera Chrome Safari IOS Android Window Phone
autofocus X X 10 6 5.1 3.1 1.5 8
form X 4 10 10 5.1 5.1 4.0 X

Thuộc tính

Cách sử dụng: <select thuoctinh="giatri"></select>

Thuộc tính tùy chọn

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
Thuộc tính mới (Mới)
autofocus autofocus autofocus="autofocus" Làm cho trường <select> tập trung vào việc tải trang.
form Tên form form="formName" Xác định form nào chứa trường <select>.
Thuộc tính như HTML4.01
disabled disabled disabled="disabled" Xác định danh sách thả xuống không hiển thị.
multiple multiple multiple="multiple" Hiển thị nhiều tùy chọn.
name name name="selName" Xác định tên cho danh sách lựa chọn.
size Số size="30" Xác định số tùy chọn có thể thấy trong danh sách lựa chọn.

Thuộc tính Tổng quátthuộc tính sự kiện

Tất cả thuộc tính tổng quát và thuộc tính sự kiện được xác định trên phần lớn các thành phần HTML5