Định nghĩa và sử dụng

  • Tag <ins> để mô tả các cập nhật và sửa đổi trong văn bản.
  • Được dùng kèm với tag <del> để mô tả một đoạn text bị xóa từ văn bản

Sự khác nhau giữa HTML4.01 và HTML5

HTML4.01 HTML5
Không có sự khác biệt.

Cấu trúc

<ins></ins>

Ví dụ

Html viết:

<p>Sáng tôi thích uống <del>cafe đá</del> <ins>cafe sữa</ins>.</p>

Hiển thị trình duyệt:

Sáng tôi thích uống cafe đá cafe sữa.

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer 6
  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

<ins> được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.
Tuy nhiên không có trình duyệt nào hiển thị chính xác thuộc tính cite và datetime của tag <ins>.

Thuộc tính

Cách sử dụng: <ins thuoctinh="giatri"></ins>

Thuộc tính tùy chọn

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
cite URL cite="exp.html" Chỉ định link tới trang HTML khác để giải thích tại sao văn bản được xóa.
Không được hỗ trợ trong phần lớn các trình duyệt.
datetime YYYY-MM-DD Thh:mm: ssTZD datetime=" 2011-04-29" Ghi rõ ngày tháng và thời gian khi văn bản đã bị xóa.
Không được hỗ trợ trong phần lớn các trình duyệt.

Thuộc tính Tổng quátthuộc tính sự kiện

Tất cả thuộc tính tổng quát và thuộc tính sự kiện được xác định trên phần lớn các thành phần HTML5