<fieldset>

Định nghĩa và sử dụng

 • Tag <fieldset> được dùng để nhóm các thành phần bên trong <form> một cách hợp lý.
 • Tag <fieldset> tạo đường bao ngoài bao quanh các thành phần trong <form>.

Sự khác nhau giữa HTML4.01 và HTML5

HTML4.01 HTML5
- ● Trong HTML5 có một số thuộc tính mới.

Cấu trúc

Tag <fieldset> được viết bên trong <form>.
Tag <fieldset> sử dụng kèm với các <legend> (là tag định nghĩa một chú thích cho <fieldset>).

<form>
<fieldset>
<legend>Dòng chú thích</legend>
Nội dung form
</fieldset>
</form>

Html viết:

<form action="#">
<fieldset>
<legend>Thông tin cá nhân:</legend>
Họ tên: <input type="text" size="30" /><br />
Email: <input type="text" size="30" /><br />
Ngày sinh: <input type="text" size="10" />
</fieldset>
</form>

Hiển thị trình duyệt:

Thông tin cá nhân:
 • Họ tên:
 • Email:
 • Ngày sinh:

Trình duyệt hỗ trợ

 • Internet Explorer 6
 • Internet Explorer
 • Firefox
 • Opera
 • Google Chrome
 • Safari

<fieldset> được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Thuộc tính

Cách sử dụng: <fieldset thuoctinh="giatri"></fieldset>

Thuộc tính tùy chọn

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
Thuộc tính mới (Mới)
disabled disabled disabled="disabled" Chỉ định vô hiệu fieldset.
form Tên form form="formName" Xác định form nào được fieldset điều khiển.
name Giá trị name="fieldName" Xác định tên cho một fieldset.

Thuộc tính Tổng quátthuộc tính sự kiện

Tất cả thuộc tính tổng quát và thuộc tính sự kiện được xác định trên phần lớn các thành phần HTML5