Ví dụ tag fieldset

Tag <fieldset> được dùng để nhóm các thành phần bên trong <form> một cách hợp lý.

HTML viết như sau:

<form>
<fieldset>
<legend>Dòng chú thích</legend>
Nội dung form
</fieldset>
</form>

Một trang đơn giản sử dụng tag <fieldset>

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head></head>

<body>
<form action="#">
<fieldset>
<legend>Thông tin cá nhân:</legend>
Họ tên: <input type="text" size="30" /><br />
Email: <input type="text" size="30" /><br />
Ngày sinh: <input type="text" size="10" />
</fieldset>
</form>
</body>
</html>

Thông tin cá nhân:
  • Họ tên:
  • Email:
  • Ngày sinh:

Thuộc tính disabled="disabled"

Khi sử dụng thuộc tính này, chúng ta không thể nào thao tác các chức năng trong form được, ví dụ như không thể click checkbox, radio, không thể điền trường text cho input hay khu vực textarea.

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head></head>

<body>
<form action="#">
<fieldset disabled="disabled">
<legend>Thông tin cá nhân:</legend>
Họ tên: <input type="text" size="30" /><br />
Email: <input type="text" size="30" /><br />
Ngày sinh: <input type="text" size="10" />
</fieldset>
</form>
</body>
</html>

Thông tin cá nhân:
  • Họ tên:
  • Email:
  • Ngày sinh: