Định nghĩa và sử dụng

 • Tag <form> được dùng để tạo một "biểu mẫu" HTML cho người dùng.
 • Tag <form> được dùng để truyền dữ liệu lên máy chủ.
 • Tag <form> không nên dùng để điều khiển layout.

Sự khác nhau giữa HTML4.01 và HTML5

HTML4.01 HTML5
- Trong HTML5 có một số thuộc tính mới.

Cấu trúc

Trong <form> bắt buộc phải có tham số action.
<form action=""></form>

Ví dụ

Html viết:

<form action="#">
<ul>
<li>Họ tên: <input type="text" size="30" /></li>
<li>Email: <input type="text" size="30" /></li>
<li>Ngày sinh: <input type="text" size="10" /></li>
</ul>
<p><input type="submit" value="Gửi" /></p>
</form>

Hiển thị trình duyệt:

 • Họ tên:
 • Email:
 • Ngày sinh:

Trình duyệt hỗ trợ

 • Internet Explorer 6
 • Internet Explorer
 • Firefox
 • Opera
 • Google Chrome
 • Safari

<form> được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Thuộc tính

Cách sử dụng: <form thuoctinh="giatri"></form>

Thuộc tính bắt buộc.

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
action URL action="confirm.php" Link cụ thể nơi cần gửi dữ liệu form khi được submit (button submit).
Không được hỗ trợ trong DTD Frameset.

Thuộc tính tùy chọn.

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
Thuộc tính mới (Mới)
autocomplete on
off
autocomplete="on" Xác định một form có kích hoạt tự động hay không.
novalidate novalidate novalidate=" novalidate" Không xác nhận giá trị khi submit.
Thuộc tính như HTML4.01
accept-charset charset accept-charset="ISO-8859-1" Chỉ định cụ thể bộ dữ liệu (character-sets) mà máy chủ có thể xử lý cho form dữ liệu.
enctype application/ x-www-form- urlencoded

multipart/ form-data

text/plain
enctype="text/plain" Chỉ định cụ thể dạng dữ liệu gì trước khi gửi lên máy chủ.
method get
post
method="post" Chỉ định cụ thể gửi dữ liệu bằng phương thức gì.
name name name="login" Chỉ định tên cho form.
target _blank
_self
_parent
_top
framename
target="_blank" Chỉ định nơi để mở các link khi action
Thuộc tính không hỗ trợ trong HTML5
accept kiểu MIME accept="image/gif" Không hỗ trợ trong HTML5.

Thuộc tính Tổng quátthuộc tính sự kiện

Tất cả thuộc tính tổng quát và thuộc tính sự kiện được xác định trên phần lớn các thành phần HTML5