Định nghĩa và sử dụng

  • Tag <object> được sử dụng để chứa các đối tượng như hình ảnh, âm thanh, video, Java applet, ActiveX, PDF, và Flash.
  • Tag <object> được dự định để thay thế các yếu tố <img /><applet>. Tuy nhiên, do lỗi và thiếu hỗ trợ trình duyệt nên điều này đã không xảy ra.
  • Các trình duyệt hỗ trợ khác nhau tùy vào các đối tượng, tuy nhiên phần lớn các trình duyệt sử dụng các đoạn code khác nhau trong cùng một loại đối tượng.
  • Trong trường hợp các trình duyệt không hiển thị được đối tượng thì đoạn code bên trong <object> và </object> sẽ được xuất hiện để thông báo.

Chú ý: Không sử dụng tag <object> cho images, sử dụng <img /> để thay thế

Sự khác nhau giữa HTML4.01 và HTML5

HTML4.01 HTML5
- ● Một số thuộc tính không được hỗ trợ.
- ● Có thể sử dụng và submit trong <form>.

Cấu trúc

<object></object>

Ví dụ

Html viết:

<object codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" width="180" height="150" title="Ví dụ thành phần object">
<param name="movie" value="/common/swf/effect01.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed src="/common/swf/effect01.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="180" height="150"></embed>
</object>

Tag <param /> xác định thời gian chạy cài đặt cho đối tượng.

Hiển thị trình duyệt:

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer 6
  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

<object> được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Thuộc tính

Cách sử dụng: <object thuoctinh="giatri"></object>

Thuộc tính tùy chọn

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
Thuộc tính như HTML4.01
data URL data="ref.html" Xác định URL liên quan tới dữ liệu của <object>.
form tên form form="formName" Xác định object thuộc về form nào.
height pixels height="50px" Xác định chiều cao của <object>.
name Tên name="objName Xác định tên cho <object> (để sử dụng trong <script>.)
type kiểu MIME type="image/gif" Định nghĩa Kiểu định dạng MIME của dữ liệu được quy định trong các thuộc tính dữ liệu.
usemap URL usemap="index.html" Xác định URL của image map được sử dụng bở <object>.
width pixels width="100px" Xác định chiều rộng của <object>.
Thuộc tính không hỗ trợ trong HTML5
align left
right
top
bottom
align="left" Không hỗ trợ trong HTML5.
archive URL archive="arch.hrml" Không hỗ trợ trong HTML5.
border pixels border="1" Không hỗ trợ trong HTML5.
classid class_ID . Không hỗ trợ trong HTML5.
codebase URL codebase="code.html" Không hỗ trợ trong HTML5.
codetype kiểu MIME codetype="image/gif" Không hỗ trợ trong HTML5.
declare declare declare="declare" Không hỗ trợ trong HTML5.
hspace pixels hspace="2px" Không hỗ trợ trong HTML5.
standby Text standby="Loading..." Không hỗ trợ trong HTML5.
vspace pixels vspace="2px" Không hỗ trợ trong HTML5.

Thuộc tính Tổng quátthuộc tính sự kiện

Tất cả thuộc tính tổng quát và thuộc tính sự kiện được xác định trên phần lớn các thành phần HTML5