Định nghĩa và sử dụng

 • Tag <tr> được dùng để tạo một hàng trong bảng HTML.
 • Tag <tr> được sử dụng bên trong <table>, và thường kèm với <th>, tất cả được chứa bên trong <td>, trong đó:

  • <th> xác định phần tử tiêu đề của <table>
  • <td> xác định phần tử nội dung của <table>
 • Tag <tr> có thể chứa một hoặc nhiều <th> và <td>

Sự khác nhau giữa HTML4.01 và HTML5

HTML4.01 HTML5
- ● Tất cả thuộc tính tùy chọn không được hỗ trợ trong HTML5.

Cấu trúc

<tr></tr>

Ví dụ

Html viết:

<table>
<tr>
<th>A</th>
<th>B</th>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>10</td>
</tr>
</table>

Hiển thị trình duyệt:

A B
1 5
9 10

Trình duyệt hỗ trợ

 • Internet Explorer 6
 • Internet Explorer
 • Firefox
 • Opera
 • Google Chrome
 • Safari

<td> được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Thuộc tính

Cách sử dụng: <td thuoctinh="giatri"></td>

Thuộc tính tùy chọn

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
Thuộc tính không hỗ trợ trong HTML5
align left
right
center
justify
cha
align="left" Không hỗ trợ trong HTML5.
Sử dụng thuộc tính text-align của css để thay thế.
bgcolor rgb(x,x,x)
#xxxxxx
colorname
bgcolor="#ff0000" Không hỗ trợ trong HTML5.
Sử dụng thuộc tính background-color của css để thay thế.
char Ký tự char="a" Không hỗ trợ trong HTML5.
charoff Số charoff="5" Không hỗ trợ trong HTML5.
valign top
middle
bottom
baseline
valign="top" Không hỗ trợ trong HTML5.
Sử dụng thuộc tính vertical-align của css để thay thế.

Thuộc tính Tổng quátthuộc tính sự kiện

Tất cả thuộc tính tổng quát và thuộc tính sự kiện được xác định trên phần lớn các thành phần HTML5