Định nghĩa và sử dụng

  • Tag <param /> được dùng để xác định tham số cho thành phần <object> hoặc <applet>.
  • Tag <param /> có tham số bắt buộc là "name".

Sự khác nhau giữa HTML4.01 và HTML5

HTML4.01 HTML5
- ● Thuộc tính type và valuetype không được hỗ trợ trong HTML5.

Cấu trúc

<param /> được viết bên trong <object> hoặc <applet>.

<param name="" />

Ví dụ

Html viết:

<object codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" width="180" height="150" title="Ví dụ thành phần object">
<param name="movie" value="/common/swf/effect01.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed src="/common/swf/effect01.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="180" height="150"></embed>
</object>

Hiển thị trình duyệt:

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer 6
  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

<param /> được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Thuộc tính

Cách sử dụng: <param thuoctinh="giatri" />

Thuộc tính bắt buộc

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
name name name="paraName" Xác định tên cho tham param.

Thuộc tính tùy chọn

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
Thuộc tính không hỗ trợ trong HTML5
type kiểu MIME type="image/gif" Không hỗ trợ trong HTML5.
valuetype data
ref
object
valuetype="data" Không hỗ trợ trong HTML5.
Thuộc tính như HTML4.01
value value value="1" Xác định giá trị cho param.

Thuộc tính Tổng quátthuộc tính sự kiện

Tất cả thuộc tính tổng quát và thuộc tính sự kiện được xác định trên phần lớn các thành phần HTML5