<sub> & <sup>

Định nghĩa và sử dụng

<sub>

  • Tag <sub> tạo một ký tự nhỏ bên dưới.
  • Tag <sub> được dùng phổ biến trong công thức hóa học.

<sup>

  • Tag <sup> tạo một ký tự nhỏ phía bên trên.
  • Tag <sup> được dùng phổ biến trong toán học, biểu diễn số mũ.

Sự khác nhau giữa HTML4.01 và HTML5

HTML4.01 HTML5
Không có sự khác biệt.

Cấu trúc

<sub></sub>

<sup></sup>

Ví dụ

Html viết:

<p>H<sub>2</sub>O</p>

<p>a<sup>2</sup></p>

Hiển thị trình duyệt:

H2O

a2

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer 6
  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

<sub> & <sup> được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Thuộc tính

Cách sử dụng: <sub thuoctinh="giatri"></sub>

Thuộc tính Tổng quátthuộc tính sự kiện

Tất cả thuộc tính tổng quát và thuộc tính sự kiện được xác định trên phần lớn các thành phần HTML5