<sub> & <sup>

Định nghĩa và sử dụng

<sub>

  • Tag <sub> tạo một ký tự nhỏ bên dưới.
  • Tag <sub> được dùng phổ biến trong công thức hóa học.

<sup>

  • Tag <sup> tạo một ký tự nhỏ phía bên trên.
  • Tag <sup> được dùng phổ biến trong toán học, biểu diễn số mũ.

Sự khác nhau giữa HTML4.01 và HTML5

HTML4.01 HTML5
Không có sự khác biệt.

Cấu trúc

<sub></sub>

<sup></sup>

Ví dụ

Html viết:

<p>H<sub>2</sub>O</p>

<p>a<sup>2</sup></p>

Hiển thị trình duyệt:

H2O

a2

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer 6
  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

<sub> & <sup> được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Thuộc tính

Cách sử dụng: <sub thuoctinh="giatri"></sub>

Thuộc tính Tổng quátthuộc tính sự kiện

Tất cả thuộc tính tổng quát và thuộc tính sự kiện được xác định trên phần lớn các thành phần HTML5

THÔNG BÁO LỖI