<noscript>

Định nghĩa và sử dụng

  • Tag <noscript> được dùng để hiển thị nội dung thay thế, khi trình duyệt không hỗ trợ <script>, hoặc vô hiệu hóa <script>.
  • Tag <noscript> có thể chứa tất cả các tag HTML khác.
  • Nội dung bên trong tag <noscript> chỉ được hiển thị nếu <script> không được hỗ trợ hoặc bị vô hiệu hóa trong trình duyệt của người dùng.

Sự khác nhau giữa HTML4.01 và HTML5

HTML4.01 HTML5
Không có sự khác biệt.

Cấu trúc

<noscript></noscript>

Ví dụ

Html viết:

<script type="text/javascript">
document.write("Xin chào!")
</script>
<noscript>Trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript!</noscript>

Hiển thị trình duyệt:

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer 6
  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

<noscript> được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Thuộc tính

Cách sử dụng: <noscript thuoctinh="giatri"></noscript>

Thuộc tính Tổng quátthuộc tính sự kiện

Tất cả thuộc tính tổng quát và thuộc tính sự kiện được xác định trên phần lớn các thành phần HTML5