Định nghĩa và sử dụng

  • Tag <ul> sử dụng để tạo danh sách không có thứ tự.
  • Tag <ul> được sử dụng kèm với tag <li>

Sự khác nhau giữa HTML4.01 và HTML5

HTML4.01 HTML5
● Thuộc tính compact và type không khuyến khích sử dụng. ● Thuộc tính compact và type không được hỗ trợ trong HTML5.

Cấu trúc

Tag <ul> được dùng kèm với tag <li>:

<ul>
<li></li>
</ul>

Html viết

<ul>
<li>Xhtml</li>
<li>Xhtml</li>
</ul>

Hiển thị trình duyệt

  • Xhtml
  • Xhtml

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer 6
  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

<ul> được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Thuộc tính

Cách sử dụng: <ul thuoctinh="giatri"></ul>

Thuộc tính tùy chọn

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
Thuộc tính không hỗ trợ trong HTML5
compact compact compact="compact" Không hỗ trợ trong HTML5.
Sử dụng thuộc tính list-style của css để thay thế.
type disc
square
circle
type="disc" Không hỗ trợ trong HTML5.
Sử dụng thuộc tính list-style của css để thay thế.

Thuộc tính Tổng quátthuộc tính sự kiện

Tất cả thuộc tính tổng quát và thuộc tính sự kiện được xác định trên phần lớn các thành phần HTML5