Ví dụ về các tag ul - li HTML5

<ul> - <li>

Tag <ul> sử dụng để tạo danh sách không có thứ tự.

Hình dạng mặt định - chấm tròn

<ul>
<li>Danh sách 1</li>
<li>Danh sách 2</li>
</ul>

 • Danh sách 1
 • Danh sách 2

Dạng kết hợp 2 danh sách lồng nhau

<ul>
  <li>Danh sách 1</li>
  <li>Danh sách 2
   <ul>
     <li>Danh sách con 1</li>
     <li>Danh sách con 2</li>
   </ul>
  </li>
  <li>Danh sách 3</li>
</ul>
 • Danh sách 1
 • Danh sách 2
  • Danh sách con 1
  • Danh sách con 2
 • Danh sách 3

Dạng kết hợp 3 danh sách lồng nhau

<ul>
  <li>Danh sách 1</li>
  <li>Danh sách 2
   <ul>
     <li>Danh sách con 1</li>
     <li>Danh sách con 2
      <ul>
        <li>Danh sách con nhỏ 1</li>
        <li>Danh sách con nhỏ 2</li>
      </ul>
     </li>
     <li>Danh sách con 3</li>
   </ul>
  </li>
  <li>Danh sách 3</li>
</ul>
 • Danh sách 1
 • Danh sách 2
  • Danh sách con 1
  • Danh sách con 2
   • Danh sách con nhỏ 1
   • Danh sách con nhỏ 2
  • Danh sách con 3
 • Danh sách 3