Định nghĩa và sử dụng

 • Tag <ol> sử dụng để tạo danh sách có thứ tự.
 • Danh sách có thứ tự có thể là số hoặc chữ.
 • Tag <ol> được sử dụng kèm với tag <li>

Sự khác nhau giữa HTML4.01 và HTML5

HTML4.01 HTML5
● Thuộc tính start không khuyến khích sử dụng trong HTML4 ● Thuộc tính start được hỗ trợ trong HTML5
● Thuộc tính compact và type không khuyến khích trong HTML4 ● Thuộc tính compacttype không được hỗ trợ trong HTML5
- ● Có thêm thuộc tính mới reversed

Cấu trúc

<ol>
<li>Danh sách 1</li>
<li>Danh sách 2</li>
</ol>

Html viết

<ol>
<li>Danh sách 1</li>
<li>Danh sách 2</li>
</ol>

Hiển thị trình duyệt

 1. Danh sách 1
 2. Danh sách 2

Trình duyệt hỗ trợ

 • Internet Explorer 6
 • Internet Explorer
 • Firefox
 • Opera
 • Google Chrome
 • Safari

<ol> được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Thuộc tính

Cách sử dụng: <ol thuoctinh="giatri"></ol>

Thuộc tính tùy chọn

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
Thuộc tính mới (Mới)
reversed reversed reversed="reversed" Danh sách theo thứ tự tăng khi sử dụng
start Số start="5" Xác định điểm bắt đầu trong danh sách.
Thuộc tính không hỗ trợ trong HTML5
compact compact compact="compact" Không hỗ trợ trong HTML5.
Sử dụng thuộc tính list-style của css để thay thế.
type 1
A
a
I
i
type="A" Không hỗ trợ trong HTML5.
Sử dụng thuộc tính list-style của css để thay thế.

Thuộc tính Tổng quátthuộc tính sự kiện

Tất cả thuộc tính tổng quát và thuộc tính sự kiện được xác định trên phần lớn các thành phần HTML5