Định nghĩa và sử dụng

  • Tag <dd> được sử dụng để mô tả các mục trong danh sách <dl>.
  • Tag <dd> sử dụng kết hợp với <dl> (xác định danh sách) và <dt> (định nghĩa các mục trong danh sách - có thể xem như tiêu đề của các mục).
  • Bên trong tag <dd> có thể được đặt một đoạn văn bản (<p>), một hình ảnh (<img />), một liên kết (<a>) hay những tag khác...

Sự khác nhau giữa HTML4.01 và HTML5

HTML4.01 HTML5
Không có sự khác biệt.

Cấu trúc

Viết bên trong tag <dl>:
<dl>
<dt></dt>
<dd></dd>
</dl>

Html viết:

<dl>
<dt>Trái cây</dt>
<dd>Trái cam</dd>
<dt>Sinh tố</dt>
<dd>Mãng cầu</dd>
</dl>

Hiển thị trình duyệt:

Trái cây:
Trái cam
Sinh tố:
Mãng cầu

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer 6
  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

<dd> được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Thuộc tính

Cách sử dụng: <dd thuoctinh="giatri"></dd>

Thuộc tính Tổng quátthuộc tính sự kiện

Tất cả thuộc tính tổng quát và thuộc tính sự kiện được xác định trên phần lớn các thành phần HTML5