Định nghĩa và sử dụng

  • Tag <dd> được sử dụng để mô tả các mục trong danh sách <dl>.
  • Tag <dd> sử dụng kết hợp với <dl> (xác định danh sách) và <dt> (định nghĩa các mục trong danh sách - có thể xem như tiêu đề của các mục).
  • Bên trong tag <dd> có thể được đặt một đoạn văn bản (<p>), một hình ảnh (<img />), một liên kết (<a>) hay những tag khác...

Sự khác nhau giữa HTML4.01 và HTML5

HTML4.01 HTML5
Không có sự khác biệt.

Cấu trúc

Viết bên trong tag <dl>:
<dl>
<dt></dt>
<dd></dd>
</dl>

Html viết:

<dl>
<dt>Trái cây</dt>
<dd>Trái cam</dd>
<dt>Sinh tố</dt>
<dd>Mãng cầu</dd>
</dl>

Hiển thị trình duyệt:

Trái cây:
Trái cam
Sinh tố:
Mãng cầu

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer 6
  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

<dd> được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Thuộc tính

Cách sử dụng: <dd thuoctinh="giatri"></dd>

Thuộc tính Tổng quátthuộc tính sự kiện

Tất cả thuộc tính tổng quát và thuộc tính sự kiện được xác định trên phần lớn các thành phần HTML5

THÔNG BÁO LỖI