Định nghĩa và sử dụng

 • Tag <aside> định nghĩa nội dung bên ngoài nội dung chính (thường là phần sidebar).
 • Tag <aside> nên có nội dung liên quan tới phần nội dung chính.
 • Tag <aside> có thể chứa tất cả các tag định dạng khác.

Sự khác nhau giữa HTML4.01 và HTML5

HTML4.01 HTML5
● Không hỗ trợ ● Đây là tag mới trong HTML5

Cấu trúc

<aside></aside>

Ví dụ

Xem ví dụ

Html viết:

<aside>
<h2>Tiêu đề cho aside</h2>
<p>Nội dung cho aside</p>
</aside>

Trình duyệt hỗ trợ

Yêu cầu phiên bản trình duyệt với mức tối thiểu được hỗ trợ cho thẻ <aside>:

Trình duyệt dành cho PC:

 • Internet Explorer9
 • Firefox4
 • Opera11
 • Google Chrome6
 • Safari5

Tag <aside> được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt, tuy nhiên các trình duyệt IE6, IE7, IE8 muốn hiển thị đúng thì cần phải có thêm css và javascript hỗ trợ:

Css viết:

aside {
  display: block;	
}

Javascript viết:

Đoạn javascript này sử dụng chung cho cả các tag: <section>, <article>, <hgroup>, <header>, <footer>, <nav>, <aside>, <figure>, <mark>, <time>, <ruby>, <rt>, <rp>

(function (){
  var els = [	'section', 'article', 'hgroup', 'header', 'footer', 'nav', 'aside', 
	'figure', 'mark', 'time', 'ruby', 'rt', 'rp' ];
  for (var i=0; i<els.length; i++){
    document.createElement(els[i]);
    }
})();

Thiết bị hỗ trợ

Yêu cầu phiên bản hệ điều hành và trình duyệt với mức tối thiểu được hỗ trợ cho thẻ <aside>:

ĐIỆN THOẠI (SMARTPHONE)

Hệ điều hành

 • IOS4.0
 • Android2.2
 • Window Phone7.5
 • BlackBerry6
 • Symbian5.3
 • WebOS2.2

Trình duyệt

 • firefox mobile8
 • Opera mobile10
 • Chrome mobile

MÁY TÍNH BẢNG (TABLETS)

Hệ điều hành

 • IOS4.2
 • Android3.2
 • BlackBerry10
 • WebOS3.0
 • PlayBook OS2.0

Trình duyệt

 • firefox mobile10
 • Opera mobile11
 • Chrome mobile

Thuộc tính

Cách sử dụng: <aside thuoctinh="giatri"></aside>

Thuộc tính Tổng quátthuộc tính sự kiện

Tất cả thuộc tính tổng quát và thuộc tính sự kiện được xác định trên phần lớn các thành phần HTML5