Định nghĩa và sử dụng

 • Tag <output> đại diện cho kết quả của phép tính (giống như được thực hiện bởi script).
 • Tag <output> sử dụng kèm với tag <input /> để nhập giá trị.

Sự khác nhau giữa HTML4.01 và HTML5

HTML4.01 HTML5
● Không hỗ trợ ● Đây là tag mới trong HTML5

Cấu trúc

<output></output>

Ví dụ

Xem ví dụ

Html viết:

<form action="">
<input name="num01" type="number" /> + <input name="num02" type="number" /> = <output name="result" onforminput="value=num01.valueAsNumber + num02.valueAsNumber"></output>
</form>

Trình duyệt hỗ trợ

Yêu cầu phiên bản trình duyệt với mức tối thiểu được hỗ trợ cho thẻ <output>:

Trình duyệt dành cho PC:

 • Internet Explorer10
 • Firefox4
 • Opera10
 • Google Chrome10
 • Safari5

Tag <output> được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Thiết bị hỗ trợ

Yêu cầu phiên bản hệ điều hành và trình duyệt với mức tối thiểu được hỗ trợ cho thẻ <output>:

ĐIỆN THOẠI (SMARTPHONE)

Hệ điều hành

 • IOS5.1
 • Android4.0
 • BlackBerry10

Trình duyệt

 • firefox mobile8
 • Opera mobile10
 • Chrome mobile

MÁY TÍNH BẢNG (TABLETS)

Hệ điều hành

 • IOS5.1
 • Android3.2
 • BlackBerry10
 • PlayBook OS2.0

Trình duyệt

 • firefox mobile10
 • Opera mobile11
 • Chrome mobile

Thuộc tính

Cách sử dụng: <output thuoctinh="giatri"></output>

Thuộc tính tùy chọn

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
for id input for="inputId" Xác định các thành phần nhập liên quan.
form Tên form form="formName" Xác định thành phần output thuộc form nào.
name Text name="outName" Xác định tên cho thành phần output.

Thuộc tính Tổng quátthuộc tính sự kiện

Tất cả thuộc tính tổng quát và thuộc tính sự kiện được xác định trên phần lớn các thành phần HTML5