Định nghĩa và sử dụng

 • Tag <li> định nghĩa các mục trong một danh sách.
 • Tag <li> được dùng trong danh sách có thứ tự <ol> (order list) và không có thứ tự <ul> (unorder list).

Sự khác nhau giữa HTML4.01 và HTML5

HTML4.01 HTML5
● Thuộc tính type không khuyến khích sử dụng. ● Thuộc tính type không được hỗ trợ trong HTML5.
● Thuộc tính value không khuyến khích sử dụng. ● Thuộc tính value được hỗ trợ trong HTML5.

Cấu trúc

Tag <li> được viết bên trong tag <ol> và <ul>

Danh sách có thứ tự:

<ol>
<li>Danh sách 1</li>
<li>Danh sách 2</li>
</ol>

Danh sách không có thứ tự:

<ul>
<li>Học html</li>
<li>Học xhtml</li>
</ul>

Danh sách có thứ tự:

<ol>
<li>Danh sách 1</li>
<li>Danh sách 2</li>
</ol>

 1. Danh sách 1
 2. Danh sách 2

Danh sách không có thứ tự:

<ul>
<li>Học html</li>
<li>Học xhtml</li>
</ul>

 • Học html
 • Học xhtml

Trình duyệt hỗ trợ

 • Internet Explorer 6
 • Internet Explorer
 • Firefox
 • Opera
 • Google Chrome
 • Safari

<li> được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Thuộc tính

Cách sử dụng: <li thuoctinh="giatri"></li>

Thuộc tính tùy chọn

Không được hỗ trợ trong DTD Strict

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
Thuộc tính không hỗ trợ trong HTML5
type 1
A
a
I
i
disc
square
circle
type="A" Không hỗ trợ trong HTML5.
Sử dụng thuộc tính list-style của css để thay thế.
Thuộc tính được hỗ trợ trong HTML5
value Số value="5" Xác định số lượng mục trong danh sách.

Thuộc tính Tổng quátthuộc tính sự kiện

Tất cả thuộc tính tổng quát và thuộc tính sự kiện được xác định trên phần lớn các thành phần HTML5