Định nghĩa và sử dụng

 • Tag <tfoot> được dùng để nhóm các thành phần footer trong <table>.
 • Tag <tfoot> nên được kết hợp với tag <thead> và tag <tbody>, trong đó:

  • Tag <thead> dùng để nhóm các thành phần đầu trong <table>.
  • Tag <tbody> dùng để nhóm các thành phần nội dung trong <table>.

Chú ý: Tag <tfoot> phải được xuất hiện trước tag <tbody> trong <table> để cho trình duyệt có thể thông dịch footer trước khi nhận được tất cả các dòng dữ liệu.
Những thành phần này không tạo nên phần định dạng trong table, muốn định dạng table ta phải kết hợp với css.

Sự khác nhau giữa HTML4.01 và HTML5

HTML4.01 HTML5
- ● Tất cả thuộc tính tùy chọn không được hỗ trợ trong HTML5.

Cấu trúc

<tfoot> được viết bên trong <table>

<table>
<tfoot></tfoot>
</table>

Ví dụ

Html viết:

<table>
<thead>
<tr>
<th>thead01</th>
<th>thead02</th>
</tr>
</thead>
<tfoot>
<tr>
<td>tfoot01</td>
<td>tfoot02</td>
</tr>
</tfoot>
<tbody>
<tr>
<td>tbody01</td>
<td>tbody02</td>
</tr>
<tr>
<td>tbody03</td>
<td>tbody04</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Hiển thị trình duyệt:

thead01 thead02
tfoot01 tfoot02
tbody01 tbody02
tbody03 tbody04

Trình duyệt hỗ trợ

 • Internet Explorer 6
 • Internet Explorer
 • Firefox
 • Opera
 • Google Chrome
 • Safari

<tfoot> được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Thuộc tính

Cách sử dụng: <tfoot thuoctinh="giatri"></tfoot>

Thuộc tính tùy chọn

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
Thuộc tính không hỗ trợ trong HTML5
align left
right
center
justify
char
align="left" Không hỗ trợ trong HTML5.
Sử dụng thuộc tính text-align của css để thay thế.
char Ký tự char="a" Không hỗ trợ trong HTML5.
charoff Số charoff="5" Không hỗ trợ trong HTML5.
valign top
middle
bottom
baseline
valign="top" Không hỗ trợ trong HTML5.
Sử dụng thuộc tính vertical-align của css để thay thế.

Thuộc tính Tổng quátthuộc tính sự kiện

Tất cả thuộc tính tổng quát và thuộc tính sự kiện được xác định trên phần lớn các thành phần HTML5