Định nghĩa và sử dụng

  • Tag <abbr> mô tả một cụm từ viết tắt.
  • Khi tag này được dùng, ta đã cung cấp những thông tin hữu ích cho trình duyệt, hệ thống dịch thuật, và công cụ tìm kiếm.

Sự khác nhau giữa HTML4.01 và HTML5

HTML4.01 HTML5
Không có sự khác nhau

Cấu trúc

<abbr title=""></abbr>

title="" là thuộc tính trong <abbr>, nhằm giải thích nghĩa cho từ viết tắt.

Ví dụ

Html viết:

<p><abbr title="World Health Organization">WHO</abbr> là một Tổ chức Y tế Thế giới.</p>

Hiển thị trình duyệt:

WHO là một Tổ chức Y tế Thế giới.

Trong đoạn trên, ta đã biết "WHO" là viết tắt của "World Health Organization".

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer 6
  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

Tag <abbr> được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt, ngoại trừ trình duyệt IE6 trở xuống.

Thuộc tính

Cách sử dụng: <abbr thuoctinh="giatri"></abbr>

Thuộc tính Tổng quátthuộc tính sự kiện

Tất cả thuộc tính tổng quát và thuộc tính sự kiện được xác định trên phần lớn các thành phần HTML5