Định nghĩa và sử dụng

 • Tag <img /> dùng để nhúng một image vào văn bản HTML.
 • Tag <img /> có 2 thuộc tính cần thiết là src và alt, trong đó:

  • src: đường dẫn tham chiếu tới image.
  • alt: được sử dụng như một văn bản thay thế khi image không hiển thị (hoặc không có sẵn). Chú ý là alt không phải dùng để hiển thị khi di chuyển chuột lên image, muốn văn bản hiển thị khi di chuyển chuột lên image thì ta dùng thuộc tính title thay thế.

Sự khác nhau giữa HTML4.01 và HTML5

HTML4.01 HTML5
● Các thuộc tính: align, border, hspace, và vspace không khuyến khích sử dụng. ● Các thuộc tính: align, border, hspace, và vspace không được hỗ trợ.

Cấu trúc

<img src="" alt="" />

Html viết:

<p><img src="images/img_sakura.jpg" alt="Sakura" /></p>

Image "img_sakura.jpg" được đặt trong folder "images"

Hiển thị trình duyệt:

Sakura

Khi đường dẫn sai, thuộc tính "alt" sẽ phát huy tác dụng:

Sakura

Trình duyệt hỗ trợ

 • Internet Explorer 6
 • Internet Explorer
 • Firefox
 • Opera
 • Google Chrome
 • Safari

<img /> được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Thuộc tính

Cách sử dụng: <img thuoctinh="giatri" />

Thuộc tính bắt buộc

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
alt Text alt="Đây là alt" Xác định text thay thế cho image.
src URL src="img/ img_name.gif" Xác định đường dẫn tham chiếu của image

Thuộc tính tùy chọn

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
Thuộc tính như HTML4.01
height pixels
%
height="50px" Xác định chiều cao của image
ismap ismap ismap="ismap" Sử dụng thuộc tính này thì khi click lên image, tọa độ vị trí click chuột sẽ gửi lên server như một chuổi truy vấn URL.
longdesc URL longdesc="des.html" Xác định một trang có chứa mô tả chi tiết nội dung của image thông qua tham số URL.
usemap #mapname usemap=" #mapName" Xác định một image thuộc khu vực image map khi sử dụng <map>.
width pixels
%
width="50px" Xác định chiều rộng của image
Thuộc tính không hỗ trợ trong HTML5
align top
bottom
middle
left
right
align="top" Không hỗ trợ trong HTML5.
Sử dụng thuộc tính text-align của css để thay thế.
border pixels border="1px" Không hỗ trợ trong HTML5.
Sử dụng thuộc tính border của css để thay thế.
hspace pixels hspace="5px" Không hỗ trợ trong HTML5.
Sử dụng thuộc tính padding của css để thay thế.
vspace pixels vspace="5px" Không hỗ trợ trong HTML5.
Sử dụng thuộc tính padding của css để thay thế.

Thuộc tính Tổng quátthuộc tính sự kiện

Tất cả thuộc tính tổng quát và thuộc tính sự kiện được xác định trên phần lớn các thành phần HTML5